Zásady ochrany osobních údajů v internetovém obchodě marmex.pl

Obsah:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V ONLINE SKLADOVÁNÍ
4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU
5. PROFILOVÁNÍ V ONLINE OBCHODU
6. PRÁVA OSOBY, KTERÁ SE TÝKAJÍ ÚDAJŮ
7. COOKIES V ONLINE SKLADOVÁNÍ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU

 

Účel zpracování dat Právní základ pro období zpracování a skladování Rozsah zpracovaných dat

Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv

Článek 6 1 lit. b) Nařízení GDPR (plnění zakázky)

Data jsou ukládána po dobu nezbytnou k provedení, ukončení nebo jinak ukončení smlouvy.

Maximální rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; dodací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / firmy / sídla (pokud se liší od dodací adresy).

V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce dodatečně zpracovat jméno společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) příjemce služby nebo zákazníka.

Poskytovaný rozsah je maximální - například pro osobní vyzvednutí nemusíte zadávat dodací adresu.

Přímý marketing

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce)

Data jsou ukládána po dobu legitimního zájmu, který sleduje Správce, nejdéle však po dobu omezení nároků vůči subjektu údajů z důvodu obchodní činnosti, kterou Správce provádí. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s podnikáním je tři roky a pro kupní smlouvu - dva roky).

Správce nemusí zpracovat data pro účely přímého marketingu, pokud k nim subjekt údajů úspěšně vznesl námitky.

E-mailová adresa

Marketing

Článek 6 1 lit. a) Nařízení GDPR (souhlas)

Data se ukládají, dokud subjekt údajů nezruší svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů za tímto účelem.

Jméno, emailová adresa

Vyjádření stanoviska zákazníka k uzavřené kupní smlouvě

Článek 6 1 lit. a) Nařízení GDPR

E-mailová adresa

Vedení daňové nebo účetní knihy

Článek 6 1 lit. c) nařízení GDPR v souvislosti s z umění. 86 § 1 daňového zákoníku, tj. Ze dne 17. ledna 2017 (Journal of Laws of 2017, položka 201) nebo Čl. 74 2 zákona o účetnictví, tj. Ze dne 30. ledna 2018 (zákon č. 2018, položka 395)

Údaje se ukládají po dobu stanovenou zákonem, která ukládá správci povinnost ukládat daňové knihy (do uplynutí promlčecí lhůty pro daňovou povinnost, pokud daňové zákony nestanoví jinak) nebo účetnictví (5 let od začátku roku následujícího po finančním roce, ke kterému se údaje vztahují).

Jméno a příjmení; adresa bydliště / firmy / sídla (pokud se liší od dodací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) příjemce služby nebo zákazníka

Stanovení, vyšetřování nebo obrana nároků, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny proti Správci

Článek 6 1 lit. f) Nařízení GDPR

Údaje jsou ukládány po dobu legitimního zájmu, který sleduje Správce, ale nejdéle po dobu omezení nároků vůči subjektu údajů v souvislosti s obchodní činností, kterou Správce provádí. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním podnikání je tři roky a pro kupní smlouvu - dva roky).

Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; e-mailová adresa; dodací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / firmy / sídla (pokud se liší od dodací adresy).

V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce dodatečně zpracovat jméno společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) příjemce služby nebo zákazníka.

 

4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU

 

5. PROFILOVÁNÍ V ONLINE OBCHODU

 

6. PRÁVA OSOBY, KTERÁ SE TÝKAJÍ ÚDAJŮ

 

7. COOKIES V OBCHODU ONLINE, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ