Stížnost

REKLAMACE VÝROBKŮ SPOTŘEBITELEM NA ZÁKLADĚ PRÁVA

 

DŮVODY PRO REKLAMACE

Za nesoulad zboží se smlouvou

Na základě záruky

  Platí pro prodejní smlouvy uzavřenédo 24. prosince 2014 Platí pro prodejní smlouvy uzavřenéod 25. prosince 2014
PRÁVNÍ ZÁKLAD
Zákon o zvláštních podmínkách prodeje pro spotřebitele ao změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (zákon č. 141, položka 1176 ve znění pozdějších předpisů) a dalších obecně platných zákonů Zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (zákon č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně platné zákony
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI PRODEJCE

Prodávající odpovídá zákazníkovi, pokud je produkt v době jeho vydání v rozporu s kupní smlouvou.

Nesoulad zboží se smlouvou

V případě individuální dohody o vlastnostech produktu se předpokládá, že je v souladu s kupní smlouvou, pokud odpovídá popisu poskytnutému prodávajícím nebo má vlastnosti vzorku nebo vzoru předložené zákazníkovi a také, pokud je to vhodné pro účely stanovené zákazníkem při uzavření kupní smlouvy, ledaže by prodávající vznesl námitky proti takovému použití produktu.

V případech, na které se nevztahují výše uvedené případy, se předpokládá, že Produkt je v souladu s kupní smlouvou, pokud je vhodný pro účel, pro který je tento typ produktu obvykle používán, a pokud jeho vlastnosti odpovídají charakteristikám tohoto typu Produktu. Stejná domněnka se předpokládá, pokud Produkt splňuje očekávání týkající se Produktu tohoto druhu, na základě veřejných záruk Prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce; Zohlední se zejména ujištění vyjádřená v označení produktu nebo v reklamě, která se týkají vlastností produktu, včetně data, do kterého je má produkt uchovávat.

Zajištění výrobce je považováno za ujištění osoby, která uvádí výrobek do domácího oběhu v rámci své obchodní činnosti, a osoby, která tvrdí, že je výrobcem, umístěním jeho jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího označení na výrobek.

Nesoulad produktu s kupní smlouvou se považuje také za nesprávný při instalaci a uvedení do provozu, pokud byly tyto činnosti provedeny na základě kupní smlouvy prodávajícím nebo osobou, za kterou je odpovědný, nebo zákazníkem podle pokynů získaných během prodeje.

Osvoboďte prodejce od odpovědnosti

Prodávající neodpovídá za nesoulad produktu s kupní smlouvou, pokud zákazník o tomto nesouladu věděl nebo by měl o tom rozumně vědět.

Prodávající není vázán zárukou uvedenou v článku. 4, pokud prokázal, že neznal jistotu nebo, podle přiměřeného úsudku, nemohl vědět nebo že to nemohlo ovlivnit rozhodnutí kupujícího uzavřít smlouvu nebo že jeho obsah byl před uzavřením smlouvy opraven.

Prodávající odpovídá zákazníkovi, pokud má prodaný produkt fyzickou nebo právní vadu (záruku).

 

Fyzická vada

Prodávající odpovídá v rámci záruky za fyzické vady, které existovaly v době, kdy nebezpečí prošlo na zákazníka nebo bylo způsobeno důvodem vlastnímu prodávanému produktu.

Fyzickou vadou je neshoda produktu prodaného s kupní smlouvou. Prodaný produkt zejména nesplňuje prodejní smlouvu, pokud:

 1. nemá vlastnosti, které by takový produkt měl mít kvůli účelu uvedenému v kupní smlouvě nebo vyplývajícím z okolností nebo místa určení;
 2. nemá vlastnosti, které prodávající poskytl zákazníkovi, včetně předložení vzorku nebo vzoru;
 3. není vhodný pro účely, o kterých zákazník informoval prodávajícího při uzavření kupní smlouvy, a prodávající k tomuto účelu nevznesl žádné námitky;
 4. byl zákazníkovi doručen v neúplném stavu.

Je-li zákazník spotřebitelem, je s zárukou prodávajícího nakládáno stejně jako s veřejným ujištěním výrobce nebo jeho zástupce, osoby, která uvádí produkt na trh v rámci své obchodní činnosti, a osoby, která uvedením svého jména, ochranné známky nebo jako producent se uvede další rozlišovací znak.

Prodaný produkt má fyzickou vadu také v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud byly tyto činnosti provedeny Prodávajícím nebo třetí stranou, za kterou je Prodávající odpovědný, nebo Zákazníkem, který se řídil pokyny obdrženými od Prodávajícího.

Právní vada

Prodávající odpovídá zákazníkovi, pokud je prodaný produkt majetkem třetí strany nebo pokud je zatížen právy třetí strany, a pokud omezení v používání nebo nakládání s výrobkem vyplývá z rozhodnutí nebo rozhodnutí příslušného orgánu; v případě prodeje práva je prodávající rovněž odpovědný za existenci práva.

Osvoboďte prodejce od odpovědnosti

Prodávající je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud zákazník věděl o vadě v době uzavření kupní smlouvy.

Pokud jsou předmětem kupní smlouvy produkty označené pouze z hlediska druhu nebo produktů, které mají být vytvořeny v budoucnu, prodávající je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud zákazník věděl o vadě v okamžiku dodání předmětu. Toto ustanovení se nevztahuje na zákazníka, který je spotřebitelem.

Prodávající neodpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, za to, že prodaný produkt nemá vlastnosti vyplývající z výše uvedených veřejných záruk, pokud neznal tato ujištění nebo, pokud to podle přiměřeného úsudku nemohl vědět nebo nemohl ovlivnit rozhodnutí zákazníka uzavřít kupní smlouvu nebo byl-li jejich obsah opraven před uzavřením kupní smlouvy.

ZÁKLADNÍ SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVOMOCI

Tato práva jsou zpravidladvoustupňová, což znamená, že zákazník má možnost přejít k druhé etapě práv až po vyčerpání práv z první etapy:

 1. fáze: oprava / výměna

  Pokud je produkt v rozporu s kupní smlouvou, může zákazník požádat o uvedení do souladu s kupní smlouvou bezplatnou opravou nebo výměnou za novou, ledaže je oprava nebo výměna nemožná nebo vyžaduje nadměrné náklady. Při posuzování nadměrných nákladů se bere v úvahu hodnota produktu v souladu s kupní smlouvou, typ a stupeň zjištěného nedodržení, jakož i nepříjemnosti, kterým by jinak byl vystaven.

 2. fáze: snížení ceny / vrácení peněz

  Pokud zákazník z výše uvedených důvodů nemůže požadovat opravu nebo výměnu, nebo pokud prodávající nevyhoví takové žádosti včas nebo pokud by oprava nebo výměna vystavila zákazníka závažným nepříjemnostem, má právo požadovat odpovídající snížení ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy , Zákazník nesmí odstoupit od kupní smlouvy, není-li nesoulad produktu s kupní smlouvou nepodstatný. Při určování vhodného času na opravu nebo výměnu je třeba vzít v úvahu typ produktu a účel jeho nákupu.

Tato práva jsou zpravidlarovnocenná, což znamená, že zákazník může okamžitě využít první i druhou skupinu práv:

 1. skupina: snížení ceny / vrácení peněz

  Pokud má prodaný produkt vadu, může zákazník předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží zákazníkovi nenahradí vadný produkt vadným výrobkem nebo neodstraní vadu. Toto omezení se nevztahuje na produkt, který již byl prodávajícím nahrazen nebo opraven nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit produkt za produkt bez vad nebo odstranit vadu. Snížená cena by měla zůstat v poměru k ceně vyplývající z kupní smlouvy, ve které hodnota produktu s vadou zůstává hodnotě produktu bez vady. Zákazník nesmí odstoupit od kupní smlouvy, pokud je vada zanedbatelná.

  Pokud je zákazník spotřebitelem, místo odstranění vady navržené prodejcem v souladu s výše uvedenými ustanoveními, požádejte o výměnu produktu za jeden bez vad nebo místo nahrazení produktu, požadujte odstranění vady, ledaže je nemožné uvést produkt do souladu s kupní smlouvou způsobem, který si zákazník zvolí nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrženou prodávajícím. Při posuzování překročení nákladů se bere v úvahu hodnota produktu bez vad, typ a význam zjištěné vady, jakož i nepříjemnosti, kterým by jinak byl zákazník vystaven.

  Pokud jsou pouze některé z prodaných produktů vadné a lze je od produktů bez vad odpojit, aniž by došlo k poškození obou stran, je právo zákazníka na odstoupení od smlouvy omezeno na vadné výrobky.

 2. skupina: oprava / výměna

  Pokud má prodaný produkt vadu, může zákazník požádat o výměnu produktu za vadný nebo o odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadný produkt za jeden bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro zákazníka. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku zákazníka, pokud uvedení vadného produktu do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným zákazníkem je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhým možným způsobem souladu s kupní smlouvou.

MÍSTO A ZPŮSOB PODNĚTU

Zákazník může podat stížnost, například:

 • osobně na: ul. Leśna 7, 63-648 Słupia pod Kępnem;
 • písemně na následující adresu: ul. Leśna 7, 63-648 Słupia pod Kępnem;
 • telefonicky na čísle 509 206 577.
 • v elektronické podobě e-mailem na následující adresu:biuro@marmex.pl;
 • v elektronické podobě prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webu Internetového obchodu na kartě"Kontakt".
DODÁVÁNÍ DOPORUČENÉHO PRODUKTU

Doporučuje se, aby zákazník v popisu reklamace poskytl následující informace - to usnadní a urychlí vyřízení stížnosti prodávajícím:

 1. informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum nedodržení / závady;
 2. požadující, jak uvést produkt do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a
 3. kontaktní údajeodeslání stížnosti.

Výše uvedené požadavky jsou pouze doporučení a neovlivňují účinnost podaných stížností bez doporučeného popisu stížnosti.

DODÁVÁNÍ DOPORUČENÉHO PRODUKTU

Pokud prodávající odpovídá na stížnost zákazníka nebo na uplatnění práv zákazníka vyplývajících z nesouladu produktu s kupní smlouvou / zárukou, bude nutné doručit produkt prodávajícímu,bude prodávající vyzván, aby poskytl produkt na náklady prodávajícího adresaulice. Leśna 7, 63-648 Słupia u Kępno. Pokud by však vzhledem k typu nesouladu / vady, typu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem nemožné nebo nadměrně obtížné, je Zákazník povinen Produkt poskytnout Prodávajícímu v místě, kde se Produkt nachází.

Požadavek na dodávku Produktu uvedený výše nemá vliv na běh lhůty pro prodávajícího na odpověď na stížnost zákazníka a neporušuje právo zákazníka - v případě reklamace na základě záruky - žádost prodávajícího o demontáž vadného produktu a opětovnou instalaci produktu po nahrazení za vadu bez odstranění nebo odstranění vady uvedené v umění. 561 [1] občanského zákoníku.

ODPOVĚĎ PRODEJCE
Prodávající odpoví na stížnost zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jeho podání. Pokud Prodávající neodpoví ve výše uvedené lhůtě, znamená to, že Prodávající považoval stížnost za oprávněnou.
MIMOŘÁDNÉ ZPŮSOBY ZKOUŠENÍ REKLAMACÍ A VYŠETŘENÍ REKLAMACÍ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, používat mimosoudní způsoby vyřizování stížností a odškodnění, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídle a na webových stránkách poviatských (obecních) spotřebitelských ombudsmanů, sociálních organizací, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, vojvodství Obchodní inspekce a následující internetové adresy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Zákazník, který je spotřebitelem, má mimo jiné následující možnosti využití metod mimosoudního vyřizování stížností a nápravy:

 • Zákazník má právo obrátit se na stálý spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Úř. Věst. 2001 č. 4, bod 25, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o vyřešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy. Pravidla organizace a fungování stálých spotřebitelských rozhodčích soudů jsou stanovena v nařízení ministra spravedlnosti ze dne 25. září 2001 o pravidlech organizace a fungování stálých spotřebitelských rozhodčích soudů. (Journal of Laws 2001, č. 113, položka 1214).
 • Zákazník má právo obrátit se na provinčního inspektora obchodní inspekce podle čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Úř. Věst. 2001 č. 4, bod 25, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu mezi zákazníkem a prodávajícím. Informace o zásadách a způsobu mediačního řízení prováděného provinčním inspektorem obchodní inspekce jsou k dispozici v kancelářích a na webových stránkách jednotlivých provinčních inspektorátů obchodní inspekce.
 • Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to také za využití bezplatné pomoci poviatského (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (např. Spotřebitelská federace, Sdružení spotřebitelů) polish). Poradenství poskytuje Spotřebitelská federace na bezplatné telefonní lince 800 007 707 a Asociace polských spotřebitelů na e-mailu porady@dlakonsumentow.pl.